نویسندهاحسان

G-Code

بهینه سازی G-Code

در بحث بهینه سازی که در پست قبل مطرح شد، یکی از موارد مهم در بهینه سازی، بهینه سازی g-code است که...